Tìm hiểu lệnh tcpdump trên Linux

#86
Topic created · 1 Posts · 6 Views
 • 1. tcpdump là gì?

  tcpdump: là công cụ được phát triển nhằm mục đích phân tích các gói dữ liệu mạng theo dòng lệnh. Nó cho phép khách hàng chặn và hiển thị các gói tin được truyền đi hoặc được nhận trên một mạng mà máy tính có tham gia.
  -Có thể lưu ra file và đọc bằng công cụ đồ họa Wireshark.

  Bài viết về Wireshark

  2. Sử dụng tcpdump

  2.1 Cài đặt

  Để sử dụng được lệnh tcpdump trên Linux, chúng ta phải cài một gói với tên tương tự.

  Ở Ubuntu, ta dùng lệnh

  sudo apt-get install tcpdump -y
  

  Với CentOS

  yum install tcpdump -y
  

  2.2 Một vài lệnh cơ bản
  a. Xem các Interface đang hoạt động

  tcpdump -D
  

  b. Bắt gói tin trên Interface

  tcpdump -i <INTERFACE>
  

  Ví dụ, bắt gói tin trên card enp0s3

  alt text

  Bấm tổ hợp phím Ctrl + C để dừng.

  Sau khi ta dừng, sẽ hiện ra một bảng với các thông số:

  • Packet capture: số lượng gói tin bắt được và xử lý.
  • Packet received by filter: số lượng gói tin được nhận bởi bộ lọc.
  • Packet dropped by kernel: số lượng packet đã bị dropped bởi cơ chế bắt gói tin của hệ điều hành.

  Định dạng chung của một dòng giao thức tcpdump là:

  time-stamp src > dst: flags data-seqno ack window urgent options
  
  Tên trường Mô tả
  Time-stamp hiển thị thời gian gói tin được capture.
  Src và dst hiển thị địa IP của người gửi và người nhận.
  Cờ Flag S(SYN): Được sử dụng trong quá trình bắt tay của giao thức TCP.(ACK): Được sử dụng để thông báo cho bên gửi biết là gói tin đã nhận được dữ liệu thành công.F(FIN): Được sử dụng để đóng kết nối TCP.<br>P(PUSH): Thường được đặt ở cuối để đánh dấu việc truyền dữ liệu.R(RST): Được sử dụng khi muốn thiết lập lại đường truyền.
  Data-sqeno Số sequence number của gói dữ liệu hiện tại.
  ACK Mô tả số sequence number tiếp theo của gói tin do bên gửi truyền (số sequence number mong muốn nhận được).
  Window Vùng nhớ đệm có sẵn theo hướng khác trên kết nối này.
  Urgent Cho biết có dữ liệu khẩn cấp trong gói tin.

  c. Bắt n gói tin với tùy chọn -c

  Mặc định, tcpdump sẽ bắt liên tiếp các gói tin. Để dừng quá trình này, chúng ta phải thao tác tổ hợp phím Ctrl + C. Nhưng với tùy chọn -c, chúng ta có thể chỉ cho tcpdump biết là "Tôi chỉ muốn bắt n gói." Cú pháp như sau:

  tcpdump -c n -i enp0s3
  

  Với n là số gói tin cần bắt.

  alt text

  d. Lưu file .pcap (Wireshark)

  tcpdump -i enp0s3 -w /opt/capture.pcap
  
  tcpdump: listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
  4 packets captured
  4 packets received by filter
  0 packets dropped by kernel
  

  d. Đọc file .pcap

  e. Chỉ bắt các gói TCP

  tcpdump -i enp0s3 tcp -c 5
  

  alt text

  Ngoài TCP, chúng ta có thể bắt theo UDP, IMCP,...

  f. Bắt các gói theo port

  tcpdump -i enp0s3 port 22 -c 5 -n
  -n: Hiển thị số port thay cho tên giao thức, IP thay cho Hostname
  

  alt text

  g. Bắt theo địa chỉ nguồn hoặc đích

  Địa chỉ nguồn:

  tcpdump -i emp0s3 src 192.168.100.1
  

  Địa chỉ đích:

  tcpdump -i emp0s3 dst 192.168.100.1
  

  3. THAM KHẢO

Log in to reply