Làm thế nào để cài đặt Perlbrew và quản lý nhiều phiên bản của Perl 5 trên CentOS 7

#82
Topic created · 1 Posts · 5 Views
 • Giới thiệu

  Perl 5 là một ngôn ngữ lập trình đầy đủ tính năng, trưởng thành. Nó được sử dụng trong các dự án sản xuất của tất cả các loại, bao gồm cả các hệ thống kinh doanh quan trọng trên khắp thế giới. Các Perlbrew gói phần mềm cho phép bạn cài đặt, xóa và chuyển đổi giữa các phiên bản của ngôn ngữ lập trình Perl 5.

  Perlbrew cài đặt Perl trong thư mục chính của bạn và mỗi phiên bản Perl bạn cài đặt đều độc lập với các phiên bản khác. Điều này cho phép bạn kiểm tra mã của mình dựa trên nhiều phiên bản Perl mà không can thiệp vào hoặc bị ảnh hưởng bởi bất kỳ phiên bản nào khác. Điều này bao gồm gói Perl mặc định của hệ điều hành, thường là cũ hơn phiên bản ổn định mới nhất.

  Trong hướng dẫn này, bạn sẽ cài đặt Perlbrew và sử dụng nó để cài đặt và thử nghiệm một phiên bản của Perl 5.

  Điều kiện tiên quyết

  Để làm theo hướng dẫn này, bạn sẽ cần:

  • Một máy chủ CentOS 7 được thiết lập bằng cách làm theo Hướng dẫn cài đặt máy chủ ban đầu của CentOS 7, bao gồm một người dùng không phải root sudo và tường lửa.

  Bước 1 - Cài đặt Perlbrew

  Trước khi cài đặt Perlbrew, bạn sẽ cần một vài gói tiên quyết. Nhu cầu Perlbrew gcc, trình biên dịch và bzip2, một tiện ích nén, để biên dịch và cài đặt Perl. Các gói này không được cài đặt mặc định trên CentOS 7, nhưng nếu bạn đã thêm một số gói vào máy chủ của mình, bạn có thể đã có hai gói này. Bạn có thể tìm hiểu những gì bạn đang thiếu một cách dễ dàng đủ.

  Chú thích: Số phiên bản gói bạn thấy trong các ví dụ sau có thể cao hơn được hiển thị trong hướng dẫn này vì các bản sửa đổi được thực hiện định kỳ cho các gói này.

  Xây dựng Perl yêu cầu hai gói liên quan đến gcc, libgccgcc. Để xem bạn đã có các gói này chưa, hãy thực hiện lệnh sau:

  rpm -qa | grep gcc
  

  Nếu chúng được cài đặt, bạn sẽ thấy kết quả sau:

  Is the gcc package installed?libgcc-4.8.5-11.el7.x86_64
  gcc-4.8.5-11.el7.x86_64
  

  CentOS 7 chỉ bao gồm libgcc theo mặc định, vì vậy bạn có thể cài đặt gcc với lệnh sau:

  sudo yum install gcc
  

  Bạn cũng cần bzip2-libsbzip2 gói. Kiểm tra xem chúng có được cài đặt không:

  rpm -qa | grep bzip2
  

  Nếu cả hai được cài đặt, bạn sẽ thấy như sau:

  Is the bzip2 package installed?bzip2-libs-1.0.6-13.el7.x86_64
  bzip2-1.0.6-13.el7.x86_64
  

  Theo mặc định, CentOS 7 chỉ bao gồm bzip2-libs gói. Thêm bzip2 gói:

  sudo yum install bzip2
  

  Cuối cùng, cài đặt patch tiện ích.

  sudo yum install patch
  

  Với các điều kiện tiên quyết, bạn có thể cài đặt Perlbrew. Tải xuống tập lệnh cài đặt vào máy chủ của bạn:

  curl -L https://install.perlbrew.pl -o install.perlbrew.pl
  

  Để kiểm tra nội dung của tập lệnh trước khi chạy nó, hãy mở nó trong một trình soạn thảo văn bản để xem nội dung của nó:

  vi install.perlbrew.pl
  

  Khi bạn cảm thấy thoải mái với nội dung của tập lệnh, ống kịch bản để bash để chạy tập lệnh cài đặt:

  cat install.perlbrew.pl | bash
  

  Điều này sẽ tạo ra một cấu trúc thư mục mới trong /home/sammy/perl5, nơi Perlbrew sẽ lưu trữ các tập tin hỗ trợ và các phiên bản của Perl. Bạn sẽ thấy kết quả sau từ kịch bản cài đặt:

  Output## Download the latest perlbrew
  
  ## Installing perlbrew
  perlbrew is installed: ~/perl5/perlbrew/bin/perlbrew
  
  perlbrew root (~/perl5/perlbrew) is initialized.
  
  Append the following piece of code to the end of your ~/.bash_profile and start a
  new shell, perlbrew should be up and fully functional from there:
  
    source ~/perl5/perlbrew/etc/bashrc
  
  Simply run `perlbrew` for usage details.
  
  Happy brewing!
  
  ## Installing patchperl
  
  ## Done.
  

  Tiếp theo, sử dụng perlbrew tiện ích để tạo một số tệp và thư mục cấu hình ban đầu trong /home/sammy/perl5/perlbrew:

  ~/perl5/perlbrew/bin/perlbrew self-install
  

  Bạn sẽ thấy kết quả sau:

  OutputYou are already running the installed perlbrew:
    /home/sammy/perl5/perlbrew/bin/perlbrew
  

  Perlbrew hiện đã được cài đặt, nhưng bạn sẽ muốn sửa đổi các tệp cấu hình của trình bao để dễ sử dụng hơn.

  Bước 2 - Chỉnh sửa của bạn .bash_profile để bao gồm Perlbrew

  Trước khi sử dụng Perlbrew để cài đặt phiên bản Perl, bạn nên chỉnh sửa .bash_profile tệp để nó tự động đặt một số biến môi trường Perlbrew quan trọng. Perlbrew làm cho việc này trở nên dễ dàng bằng cách bao gồm mã cần thiết trong một tệp cấu hình khác mà bạn có thể đưa vào .bash_profile.

  Mở tập tin ~/.bash_profile trong trình chỉnh sửa của bạn:

  vi ~/.bash_profile
  

  Thêm dòng sau vào cuối tệp để bao gồm cài đặt Perlbrew:

  source ~/perl5/perlbrew/etc/bashrc
  

  Lưu tệp và thoát khỏi trình chỉnh sửa.

  Sau đó đăng xuất và sau đó đăng nhập lại để đảm bảo rằng .bash_profile tập tin tải cài đặt của Perlbrew. Nó bây giờ sẽ thêm /home/sammy/perl5/perlbrew/bin phía trước của bạn PATH biến môi trường và đặt một số biến môi trường khác mà Perlbrew cần.

  Xác minh rằng các biến môi trường này đã được thiết lập bằng cách chạy env lệnh và lọc kết quả bằng grep cho văn bản PERL:

  env | grep PERL
  

  Bạn sẽ thấy các mục tương tự như sau:

  OutputPERLBREW_BASHRC_VERSION=0.78 
  PERLBREW_ROOT=/home/sammy/perl5/perlbrew
  PERLBREW_HOME=/home/sammy/.perlbrew
  

  Các biến môi trường này cho Perlbrew biết vị trí các thư mục quan trọng. Số phiên bản có thể cao hơn nếu Perlbrew được sửa đổi sau khi hướng dẫn này được xuất bản.

  Đánh máy which perlbrew bây giờ nên xác định đường dẫn đầy đủ đến perlbrew chỉ huy:

  which perlbrew
  

  Bạn sẽ thấy như sau trong thiết bị đầu cuối của bạn:

  Expected Output~/perl5/perlbrew/bin/perlbrew
  

  Bây giờ Perlbrew đã được cài đặt và cấu hình, hãy bắt đầu sử dụng nó.

  Bước 3 - Cài đặt và xây dựng phiên bản Perl của bạn.

  Hãy sử dụng Perlbrew để cài đặt một phiên bản ổn định của Perl 5. Sử dụng perlbrew lệnh để xem phiên bản Perl nào có sẵn để cài đặt:

  perlbrew available
  

  Bạn sẽ thấy một danh sách tương tự như danh sách một phần sau đây:

  Partial Listing perl-5.25.11
   perl-5.24.1
   perl-5.22.3
   perl-5.20.3
   perl-5.18.4
   ...
  

  Các phiên bản chính được đánh số lẻ, chẳng hạn như perl-5.25, đang được phát triển tích cực và không được coi là ổn định hoặc sẵn sàng sản xuất. Nói chung, bạn sẽ không sử dụng các phiên bản cũ hơn 5.10.1 trừ khi bạn có mã kế thừa yêu cầu một trong các phiên bản cũ hơn này.

  Theo đầu ra, perl-5.24.1 là phiên bản ổn định gần đây nhất, vì nó có số lượng lớn nhất thậm chí là lớn. Bạn có thể chọn bất kỳ phiên bản Perl nào được hiển thị trong danh sách, nhưng đối với hướng dẫn này, chúng tôi sẽ cài đặt perl-5.24.1.

  Cài đặt nó với perlbrew install:

  perlbrew install perl-5.24.1
  

  Việc cài đặt Perl có thể mất khá nhiều thời gian để xây dựng và cài đặt, thường khoảng 20 phút. Không làm gián đoạn quá trình xây dựng. Nếu bạn muốn xem tiến trình của xây dựng, bạn có thể mở một phiên đầu cuối riêng biệt và theo dõi nhật ký xây dựng bằng tail -f ~/perl5/perlbrew/build.perl-5.24.1.log.

  Sau khi xây dựng hoàn thành, bạn sẽ thấy kết quả sau đây từ Perlbrew:

  Output perl-5.24.1 is successfully installed.
  

  Khi quá trình xây dựng hoàn thành, dòng cuối cùng của tệp nhật ký xây dựng sẽ là:

  Output
  ##### Brew Finished #####
  

  Bạn có thể lặp lại quá trình này cho mỗi phiên bản của Perl bạn muốn cài đặt. Hướng dẫn này chỉ thể hiện cài đặt một phiên bản, nhưng bước này có thể được lặp lại cho nhiều phiên bản tùy theo nhu cầu của bạn.

  Tiếp theo, hãy xem cách sử dụng Perlbrew để làm việc với nhiều phiên bản của Perl.

  Bước 4 - Quản lý cài đặt Perl mới của bạn

  Tại thời điểm này có hai phiên bản Perl trên hệ thống của bạn: phiên bản nhà cung cấp được cung cấp cùng với hệ điều hành và phiên bản Perl bạn vừa cài đặt trong ~/perl5 thư mục với Perlbrew.

  Để sử dụng cài đặt Perl mới của bạn, hãy chạy lệnh sau:

  perlbrew use perl-5.24.1
  

  Lệnh này cập nhật PERLBREW_PERL biến môi trường để trỏ đến phiên bản Perl được chỉ định cho phiên đăng nhập hiện tại của bạn.

  Nếu bạn muốn một phiên bản Perl là mặc định của bạn mỗi khi bạn đăng nhập, hãy chạy lệnh này:

  perlbrew switch perl-5.24.1
  

  Lệnh này đặt PERLBREW_PERL biến môi trường để trỏ đến phiên bản Perl được chỉ định mỗi lần bạn đăng nhập.

  Xác minh rằng bạn hiện đang sử dụng Perl 5.24.1:

  perl -V
  

  Bạn sẽ thấy kết quả sau:

  Parial Output...
  %ENV:
    PERLBREW_BASHRC_VERSION="0.78"
    PERLBREW_HOME="/home/sammy/.perlbrew"
    PERLBREW_MANPATH="/home/sammy/perl5/perlbrew/perls/perl-5.24.1/man"
    PERLBREW_PATH="/home/sammy/perl5/perlbrew/bin:/home/sammy/perl5/perlbrew/perls/perl-5.24.1/bin"
    PERLBREW_PERL="perl-5.24.1"
    PERLBREW_ROOT="/home/sammy/perl5/perlbrew"
    PERLBREW_VERSION="0.78"
  @INC:
    /home/sammy/perl5/perlbrew/perls/perl-5.24.1/lib/site_perl/5.24.1/x86_64-linux
    /home/sammy/perl5/perlbrew/perls/perl-5.24.1/lib/site_perl/5.24.1
    /home/sammy/perl5/perlbrew/perls/perl-5.24.1/lib/5.24.1/x86_64-linux
    /home/sammy/perl5/perlbrew/perls/perl-5.24.1/lib/5.24.1
    .
  

  Perlbrew cài đặt chỉ là mã Perl cốt lõi. Để xem các mô-đun nào bao gồm lõi cho một phiên bản Perl cụ thể, hãy thi hành lệnh sau:

  corelist -v 5.24.1
  

  Bất cứ lúc nào sau khi sử dụng perlbrew use hoặc là perlbrew switch lệnh, bạn có thể quay lại sử dụng phiên bản nhà cung cấp của Perl bằng cách sử dụng lệnh perlbrew off. Nếu bạn đã sử dụng perlbrew switch để đặt Perl mặc định mới, bạn có thể xóa cài đặt mặc định đó bằng perlbrew switch-off.

  Các perlbrew lệnh, được phát hành không có cờ, tạo ra một danh sách đơn giản các lệnh hữu ích. Lệnh perlbrew help tạo ra thông tin trợ giúp chi tiết hơn.

  Hãy cài đặt một số mô-đun Perl bổ sung.

  Bước 5 - Kiểm tra cài đặt Perl của bạn bằng cách cài đặt mô-đun từ CPAN

  Perl cung cấp một loạt các mô-đun mã công khai mở rộng ngôn ngữ cốt lõi. Các mô-đun này được lưu trữ trong Mạng lưu trữ toàn diện Perl (CPAN). Mã bạn đang nghĩ đến việc viết có thể đã được viết, kiểm tra và có sẵn trong CPAN. Bạn có thể dùng Kho CPAN để tránh tái phát minh ra bánh xe.

  Ứng dụng :: cpanminus là một mô-đun Perl cho phép bạn khám phá kho lưu trữ CPAN và tải xuống các mô-đun. Nó phổ biến và dễ sử dụng. Hãy cài đặt mô-đun này và sử dụng nó để kiểm tra cài đặt Perl mới của bạn.

  Đảm bảo bạn đang sử dụng cài đặt Perl mới của mình:

  perlbrew use perl-5.24.1
  

  Cài đặt mô-đun cpanminus với:

  curl -L https://cpanmin.us | perl - App::cpanminus
  

  Bạn sẽ thấy kết quả sau:

  Output--> Working on App::cpanminus
  Fetching http://www.cpan.org/authors/id/M/MI/MIYAGAWA/App-cpanminus-1.7043.tar.gz ... OK
  Configuring App-cpanminus-1.7043 ... OK
  Building and testing App-cpanminus-1.7043 ... OK
  Successfully installed App-cpanminus-1.7043
  1 distribution installed
  

  Xác minh rằng mô-đun cpanminus hiện có:

  perlbrew list-modules
  

  Bạn nên thấy App::cpanimus ở đầu ra:

  Output
  App::cpanminus
  Perl
  

  Bây giờ bạn có thể sử dụng tiện ích dòng lệnh cpanm để cài đặt các mô-đun bổ sung và phụ thuộc của chúng. Hãy sử dụng nó để cài đặt Email::Simple mô-đun, mà bạn cần nếu bạn đang viết một số mã Perl để gửi thư email.

  cpanm Email::Simple
  

  Khi quá trình cài đặt hoàn tất, hãy xem lại danh sách các mô-đun:

  perlbrew list-modules
  

  Bạn sẽ thấy kết quả sau:

  Expected OutputApp::cpanminus
  Email::Date::Format
  Email::Simple
  Perl
  

  Các Email::Simple mô-đun yêu cầu Email:Date::Format mô-đun. Các cpanm chương trình cài đặt phụ thuộc cho bạn.

  Nếu bạn không chắc chắn những gì để cài đặt để làm tròn cài đặt Perl cốt lõi của bạn, hãy xem Nhiệm vụ :: Kensho, mô tả nhiều mô-đun giải quyết một loạt các tác vụ được coi là sẵn sàng sản xuất.

  Phần kết luận

  Trong hướng dẫn này, bạn đã cài đặt Perlbrew và sử dụng nó để cài đặt một phiên bản cục bộ của Perl trong thư mục chính của bạn. Bạn cũng đã học cách sử dụng Perlbrew để cài đặt và quản lý nhiều phiên bản của Perl và cách cài đặt các mô-đun bổ sung từ kho lưu trữ CPAN với cpanm tiện ích. Bạn có thể sử dụng quy trình tương tự để cài đặt các phiên bản khác nhau của Perl 5, vì vậy bạn có thể cài đặt phiên bản bạn cần cho ứng dụng của mình.

Log in to reply