[CentOS Web Pane– Phần 4] Giao diện quản trị gói dịch vụ của user

#65
Topic created · 1 Posts · 4 Views
 • Sau khi tạo User ở bài trước [CentOS Web Pane – Phần 3] User Account bạn có thể dùng thông tin user được tạo để đăng nhập vào trang quản trị của user thông qua port 2030.

  VD: http://ip:2030

  Sau khi đăng nhập vào thì giao diện sẽ như sau:

  alt text

  Giao diện quan trị của user cwp

  Tại đây bạn có các chức năng cơ bản như sau:

  • Đây là bảng điều khiển, hiện thị tất cả các tính năng có thể thao tác trong giao diện user và hiện thị các process của user này
  • Cho phép cấu hình quản lý cron, đôi mật khẩu user, xem các tiến trình của user trong quá trình hoạt động, chỉnh sửa file cấu hình php.ini
  • Cho phép cấu hình khóa thư mục public_html, scan viruts, FTP file manager trên nền web, quản lý tài khoản FTP, backup
  • Quản lý domain, thêm xóa sửa các domain
  • Chứa chức năng truy cập phpmyadmin, thêm xóa sửa database và hiện thị các process
  • Bao gồm quản lý email domain và webmail, một số cấu hình forwarder mail
  • Chỉnh sửa DNS của domain nếu như dùng DNS riêng
Log in to reply