Hướng dẫn cài Pfsense 2.4 làm VPN Client và CentOS làm VPN Server

#53
Topic created · 1 Posts · 22 Views
 • alt text

  Hướng dẫn sử dụng Pfsense làm VPN Server và Pfsense 2.4 làm VPN Client

  CentOS làm VPN Server

  1. Disable SELinux trên CentOS 7
  2. Cài đặt Firewalld trên CentOS 7
  3. Cài đặt thời gian
  4. Cài wget yum install wget
  5. Cài OpenVPN Server trên CentOS sử dụng openvpn-install
   wget https://git.io/vpn -O openvpn-install.sh && bash openvpn-install.sh
   hoặc tải file sh code openvpn-install.txt
   Sau khi chạy command trên, một màn hình console sẽ yêu cầu bạn nhập 1 số thông tin về VPN Server cần thiết như bên dưới.
   alt text

   Trong đó bạn cần điền 1 số thông tin như sau:
  • IP address: Địa chỉ IP public của Server
  • Protocol: Giao thức mà bạn muốn OpenVPN Sử dụng. Mặc định là Giao thức UDP
  • Port: Cổng mà OpenVPN Server sẽ lắng nghe. Mặc định là 1194
  • DNS: Máy chủ phân giải tên miền. Mặc định là 1, nhưng ở đây mình chọn DNS là 2 (DNS của Cloudflare)
  • Client name: VPN Client (Có thể hiểu là username của VPN)
   Cuối cùng bấm bất kỳ 1 phím gì để tiến hành cài đặt.
   Sau khi cài đặt thành công, file cấu hình của openvpn sẽ được lưu tại đường dẫn /root/<client_name>.ovpn
   alt text

   Câu lệnh dịch vụ kiểm tra hoạt động của OpenVPN
   sudo systemctl status [email protected]
   alt text

   Câu lệnh kiểm tra cổng hoạt động của OpenVPN
   firewall-cmd --list-all
   alt text

   Trường hợp muốn thêm Client hoặc Xóa OpenVPN
  cd /root
  bash openvpn-install.sh
  

  alt text

  File cấu hình mới của openvpn sẽ được lưu tại đường dẫn /root/<client_name>.ovpn
  Tại thời điểm viết bài phiên bản mới nhất được sử dụng là OpenVPN 2.4.9
  alt text

  Pfsense 2.4 làm VPN Client

  Thông tin cơ bản của file /root/<client_name>.ovpn

  alt text

  1. Tạo CA certificate

  Navigate to SystemCert manager.
  Click on the plus (+) icon. Afterwards, alter these settings:
  Create CA

  # #
  Descriptive name OVPN
  Method Import an existing Certificate Authority

  Existing Certificate Authority

  # #
  Certificate data <ca> tag trong tệp tin <client_name>.ovpn
  Certificate Private Key (optional) (leave blank)
  Serial for next certificate (leave blank)

  Save the changes.

  2. Tạo certificate

  *Add/Sign a New Certificate *

  # #
  Method Import an existing Certificate
  Descriptive name OVPN_cert

  Import Certificate

  # #
  Certificate data <cert> tag trong tệp tin <client_name>.ovpn
  Private key data <key> tag trong tệp tin <client_name>.ovpn

  Save the changes.

  3. Cài đặt OpenVPN

  Navigate to VPN → OpenVPN. Afterwards click on tab Clients.
  Click on the plus (+) icon. Afterwards, alter these settings
  General Information

  # #
  Disabled Should not be selected
  Server Mode Peer To Peer (SSL/TLS)
  Protocol UDP
  Device Mode Tun – Layer 3 Tunnel Mode
  Interface WAN
  Local port (leave blank)
  Server host or address 123.45.67.89
  Server port 1194
  Proxy host or address (leave blank)
  Proxy port (leave blank)
  Proxy authentication extra options none
  Server host name resolution Should be selected
  Description OVPN client

  User Authentication Settings

  # #
  Username (leave blank)
  Password (leave blank)
  Authentication Retry Should not be selected

  Cryptographic Settings

  # #
  TLS Configuration Should be selected
  Automatically generate a a TLS Key Should not be selected
  Paste your shared key here <tls-crypt> tag trong tệp tin <client_name>.ovpn
  TLS Key Usage Mode TLS Encryption and Authentication
  Peer Certificate Authority OVPN
  Peer Certificate Revocation List Leave as is
  Client Certificate OVPN_cert
  Encryption algorithm AES-256-CBC
  Enable NCP Should be selected
  NCP Algorithms AES-256-GCM, AES-256-CBC
  Auth Digest Algorithm SHA512 (160-bit)
  Hardware Crypto No Hardware Crypto Acceleration

  Tunnel Settings

  # #
  IPv4 Tunnel Network (leave blank)
  IPv6 Tunnel Network (leave blank)
  IPv4 Remote Network(s) (leave blank)
  IPv6 Remote Network(s) (leave blank)
  Limit outgoing bandwidth (leave blank)
  Compression Omit Prefrence (Use OpenVPN Default)
  Topology Subnet – One IP-address per client in a common subnet
  Type-of-Service Should not be selected
  Don't pull routes Should not be selected
  Don't add/remove routes Should not be selected

  Advanced configuration

  # #
  Custom options (leave blank)
  UDP fast I/O Should not be selected
  Send/Receive buffer Default
  Verbosity level 3 (Recommended)

  Save the changes.

  4.Bắt đầu OpenVPN

  Start OpenVPN
  Navigate to StatusOpenVPN
  Click on the icon that looks like a Play button in order to start OpenVPN. If OpenVPN is already running, we suggest restarting it.

  alt text

Log in to reply